Investeren

Investeerders kunnen participeren in het Fonds door het aangaan van een geldleningovereenkomst. Hierbij wordt een contract opgesteld waarin alle voorwaarden worden besproken. Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen zich aanmelden als belegger. Het Fonds kent geen maximum omvang, maar de Directie kan besluiten het ophalen van gelden tijdelijk op te schorten.

De Directie is verantwoordelijk voor het voeren van een behoorlijke administratie. Iedere investeerder is wettelijk verplicht een aantal gegevens te verstrekken ter controle van de identiteit.

De belangrijkste bepalingen omtrent deelname en uittreding zijn samengevat in de volgende tabel.

Type Overeenkomst van geldlening
Valuta Euro
Minimum deelname €1.000,-
Rentepercentage 3%
Rente-uitkering Per kwartaal
Looptijd 12 kalendermaanden, met verlengmogelijkheid
Kosten Bij opname < 8 maanden 0,5% + €50 administratiekosten, bij opname > 8 maanden kosteloos
Verhandelbaar Nee

Het Fonds zal bij een schriftelijk verzoek tot opname overgaan tot terugbetaling binnen vijf werkdagen. Indien binnen acht kalendermaanden het geïnvesteerde bedrag wordt opgenomen worden er kosten in rekening gebracht van 0,5% over het geïnvesteerde bedrag vermeerderd met administratiekosten van €50,-. Na acht maanden kan er kosteloos opgenomen worden. Het is voor investeerders bovendien mogelijk om zowel het gehele bedrag als gedeelten hiervan op te nemen. De rente bedraagt 3% per jaar. Deze rente wordt vastgesteld op de eerste dag van de opvolgende kalendermaand vanaf het moment van het ter beschikking komen van het bedrag voor Comfort Leven Fonds B.V. De rente is gedurende de hele looptijd van de overeenkomst gelijk.

Een verzoek tot investering kan gedaan worden door contact op te nemen met de Directie van Comfort Leven Fonds B.V. of het onderstaand deelnameformulier volledig en naar waarheid ingevuld te verzenden naar de Directie. Indien de website door omstandigheden niet bereikbaar is draagt de Directie zorg dat het deelnameformulier, op aanvraag, per e-mail wordt toegezonden. De Directie is gerechtigd de procedure omtrent deelname op een andere (digitale) wijze te verwerken. In overleg met de investeerder wordt vervolgens de overeenkomst opgesteld.

Investeerders kiezen zelf de hoogte van het deelnamebedrag waarvoor zij wensen toe te treden tot het Fonds. Het minimale bedrag om te participeren in het Fonds is €1.000,-. Indien een bestaande investeerder een vervolgstorting wil doen, dient hiervoor een afzonderlijke overeenkomst opgemaakt te worden.

De Directie kan zonder opgaaf van reden besluiten deelnameverzoeken geheel of gedeeltelijk af te wijzen. De Directie kan tevens zonder opgaaf van reden besluiten tot opschorting van het ophalen van gelden.

Categorieën

Zoals u ongetwijfeld bekend is, kent vastgoed vele mogelijkheden. Er kan bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in appartementencomplexen, kantoren, winkelcentra en woningen. Veel mensen zien vastgoed als een veilige belegging; niet alleen omdat er een stabiel rendement mee verdiend kan worden, maar ook met het oog op toekomstige waardeontwikkelingen. Vooral de woningmarkt is momenteel oververhit, maar des te meer een bron van kansen. Niet voor niets zijn kredietverstrekkers tegenwoordig bereid om meer dan 80% LTV (Loan to value) van de waarde van het object te financieren. Indien een woonruimte voor een goede prijs gekocht kan worden, is het in de huidige sociaaleconomische situatie een uitstekende manier om een aanvullend rendement te maken.

Sociale huur of vrije sector

Comfort Leven richt zich voornamelijk op hoek- en tussenwoningen die verhuurd kunnen worden in de vrije sector. Alvorens een woning aangekocht wordt, heeft er kritisch onderzoek plaatsgevonden naar alle aspecten die verband houden met de woning; van verhuurbaarheid tot een inschatting van het meerjarig onderhoud. Op deze manier wordt getracht om eventuele verrassingen al in een vroeg stadium zoveel mogelijk uit te bannen.

De verhuurmarkt van woningen is een streng gereguleerde markt. Of een woning in de vrije sector valt of dat er sprake is van een sociale huurwoning wordt bepaald aan de hand van een puntenstelsel. De Huurcommissie heeft hiervoor een tool ontwikkeld waarin onder andere de grootte van de kamers, de voorzieningen in de sanitaire ruimten en de WOZ waarde gewaardeerd worden. Aan de hand van de puntentelling wordt bepaald of een woning tot de vrije sector behoort of dat de maximale huurprijs voor sociale huurwoningen gehanteerd moet worden. In 2021 is de maandhuur voor een sociale huurwoning €752,33. Elk jaar wordt de puntengrens waarbij een woning tot de vrije sector behoort opnieuw beoordeeld. Voor een vrijesectorwoning is er geen maximale huur. De verhuurder mag vragen wat hij wil. Hierbij is de verhuurder vanzelfsprekend gebonden aan marktwerking. Ook hier probeert Comfort Leven op in te spelen door zich te focussen op kwalitatief goede woningen in bijvoorbeeld kindvriendelijke wijken, maar toch met een goede bereikbaarheid.

Rendement

Het rendement dat investeerders in Comfort Leven Fonds ontvangen is gegarandeerd. Dit betekent dat, ongeacht de huuropbrengsten, investeerders elk kwartaal het rendement uitgekeerd krijgen. Het rendement dat over blijft is voor Comfort Leven. Het rendement bestaat uit de ontvangen huur na aftrek van kosten, rentebetalingen, eventuele aflossingen en rendementsuitkeringen aan investeerders in Comfort Leven Fonds. Rendementen van om en nabij de 8 á 9% zijn niet ongebruikelijk. Dit hangt uiteraard grotendeels samen met de aanschafwaarde van het huis, eventuele verbouwingskosten, de huuropbrengsten en jaarlijks bijkomende kosten. Bovendien is het voor vastgoedorganisaties niet mogelijk om de btw af te trekken. Ook hier wordt rekening mee gehouden. Ook kan er sinds 2020 niet meer dan de bodemwaarde van een onroerend object worden afgeschreven. Als bodemwaarde wordt, in fiscale termen, de WOZ-waarde bedoeld. Over bijkomende kosten als notariskosten, makelaarskosten en overdrachtsbelasting kan dus tot de WOZ-waarde worden afgeschreven. Hierdoor bouwt Comfort Leven in de loop van jaren een belastingvoordeel op en bij verkoop van een object kan het rendement voorts aanzienlijk worden verhoogd.

Externe financiering

Externe financiering kan cruciaal zijn bij het succesvol exploiteren van vastgoed. Vooral in de huidige economische situatie van hoogconjunctuur in combinatie met lage rentestanden kunnen rendementen aanzienlijk worden verhoogd. Het volgende versimpelde rekenvoorbeeld illustreert dit. Comfort Leven Wonen heeft zonder externe financiering een woning gekocht voor €280.000 (inclusief overdrachtsbelasting) en laat voor €20.000 verbouwen, dus de totale investering wordt €300.000. De jaarlijkse netto cash opbrengsten zijn €18.000. Het jaarlijkse rendement is hiermee gelijk aan 6%.

Nu met externe financiering: stel, de bank is bereid om 70% LTV te verstrekken. De taxatiewaarde van de woning is €250.000, dus Comfort Leven Wonen kan een financiering krijgen van €175.000 tegen 3,5%. De jaarlijkse rentekosten zijn daarom €6.125. Als de rente-uitgaven vervolgens afgetrokken worden van de netto cash opbrengsten blijft er €11.875 per jaar over. Op een investering van €125.000 leidt dit tot een rendement van 9,5% per jaar. Een aanzienlijk verschil ten opzichte van uitsluitend interne financiering.

Echter, zoals in de eerste alinea voorzichtig aangegeven, is enige terughoudendheid bij het aantrekken van externe financiering geboden. Indien de huuropbrengsten dalen als gevolg van negatieve economische ontwikkelingen kan dit mogelijk leiden tot negatieve netto cash rendementen. Dat wil zeggen dat de lasten uit de exploitatie van vastgoed plotseling hoger zijn dan de baten. De primaire oorzaak hiervan zal voornamelijk in de renteverplichtingen zitten. Financiering met interne middelen zorgt dus voor meer zekerheid bij een economische neergang.

Werkwijze Comfort Leven

De woning moet een courante woning zijn. Een courante woning heeft een WOZ-waarde tussen €150.000 – €400.000. Woningen aan de onderkant van dit spectrum worden door Comfort Leven Wonen B.V. interessanter geacht gezien de liquiditeitsaard en het potentieel om nog in waarde toe te nemen. Een actueel overzicht van de vastgoedportefeuille vindt u hier.

De acquisities worden voorafgegaan door een zorgvuldig en kritisch proces. Dit proces omvat onder andere een grondige inspectie van alle relevante informatie die over de woning te vinden is, aspecten die verband houden met de (milieu-)technische constructie van de woning en relevante wet- en regelgeving. Ook zullen de risico’s zorgvuldig in kaart worden gebracht.

Voordat er tot aankoop van een woning wordt over gegaan, dienen er een aantal restricties in acht te worden genomen:

  • de waarde van het aan te schaffen vastgoedobject bedraagt niet meer dan 25% van de totale waarde van de vastgoedactiva;
  • minimaal 75% van de onroerend goed aankopen betreft woningen die behoren tot de zogenoemde vrije sector;
  • maximaal 60% van het vastgoed mag middels externe financiering aangekocht worden;
  • de objecten bevinden zich in op Nederlands grondgebied;
  • projectontwikkelingsrisico’s worden niet ondergaan.

Zoals op deze pagina reeds vermeld, kunnen investeerders participeren in het Fonds door het aangaan van een geldleningovereenkomst. Het minimale deelnamebedrag is €1.000,-. Anders dan bij andere aanbieders is het bij Comfort Leven Fonds mogelijk om flexibel in en uit de investering te stappen. Comfort Leven Fonds richt zich echter wel op investeerders met een middellange tot lange beleggingshorizon.

Comfort Leven Fonds zal een minimale liquiditeitsreserve aanhouden van 10% van de totale waarde van de vastgoedportefeuille. Dit percentage is gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving zoals opgesteld door de AFM en DNB. Ook dient het voor het budgetteren van toekomstige investeringen.

Schrijf u nu in

    Ik zou willen investeren: