Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen voor investeerders

Wanneer krijg ik mijn rendement uitgekeerd?

Het voor de geldlening verschuldigde rente bedraagt 3% per jaar. Het rendement wordt vastgesteld op de eerste dag van de opvolgende kalendermaand vanaf het moment van het ter beschikking komen van het bedrag voor de geldlener en vervalt elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober) achteraf. Het rendement is hetzelfde voor de hele looptijd van de lening.

Is het rendement gegarandeerd?

Ja, u zult altijd het rendement uitgekeerd krijgen. De directie kan doen besluiten om het ophalen van gelden tijdelijk op te schorten indien gefundeerde redenen bestaan dat de liquiditeitsvoorziening voor bestaande investeerders om wat voor reden dan ook niet meer gegarandeerd is.

Jullie spreken van externe financiering en financiering van investeerders. Is dat niet dubbelop?

Ja en nee. Het aangaan van externe financiering kan tot aantrekkelijkere rendementen leiden dan wanneer de panden enkel met interne financiering zouden worden aangeschaft. Comfort Leven heeft echter voor zichzelf strenge restricties opgesteld waaraan ze zich dient te houden. Deze zijn:

  • de waarde van het aan te schaffen vastgoedobject bedraagt niet meer dan 25% van de totale waarde van de vastgoedactiva;
  • minimaal 75% van de onroerend goed aankopen betreft woningen die behoren tot de zogenoemde vrije sector;
  • maximaal 60% van het vastgoed mag middels externe financiering aangekocht worden;
  • de objecten bevinden zich in op Nederlands grondgebied;
  • projectontwikkelingsrisico’s worden niet ondergaan.

Indien het bestuur het nodig acht om tóch af te wijken van de restricties zal hier ten alle tijden mededeling van worden gemaakt om de website van Comfort Leven.

Kan ik de overeenkomsten verhandelen?

Nee, de overeenkomsten staan op naam en zijn daarom niet verhandelbaar. Ook is er in de overeenkomst een bepaling opgenomen waarin dit verduidelijkt wordt.

Heeft de directie ook een belang in het Fonds?

Ja, de directie heeft een persoonlijk belang van tussen de 10% en 20% van het totaal geïnvesteerde vermogen.

Hoe zit het met de risicospreiding in de vastgoedportefeuille?

Comfort Leven streeft ernaar zoveel mogelijk spreiding van vastgoedobjecten in de portefeuille te hanteren. Op dit moment bestaat de portefeuille voornamelijk uit langdurig verhuurde kantoorpanden met een stabiel rendement en een aantal woonhuizen in de omgeving Zuid-Holland Zuid. In de categorie residentieel vastgoed wordt voornamelijk gefocust op tussen- en hoekwoningen geschikt voor gezinnen. De aankoopsommen variëren van €250.000 tot €600.000 waarbij het gewogen gemiddelde zich voornamelijk aan de onderkant van dit spectrum bevindt. Dit zijn interessante objecten gezien de liquide aard en het potentieel om nog in waarde toe te nemen.

Is er een begroting per pand of wordt er een winstverwachting opgesteld?

Voor elk pand wordt er afzonderlijk een inschatting gemaakt van de kosten die nodig zijn om het object verhuurklaar te maken en vervolgens wordt aan de hand van die inschatting een analyse gemaakt met drie tijdshorizons voor het verwachte rendement. Dit betreft het verwachte rendement in 1 jaar, 3 jaar en 10 jaar. De jaarlijkse vaste kosten voor residentieel vastgoed worden bijvoorbeeld geraamd op 15% van de begrote huur per jaar. Hieronder vallen bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen, onderhoud, verzekeringskosten en een (5%) voorziening voor leegstand. Ook wordt er een inschatting gemaakt op basis van data over de te verwachten waardeontwikkeling van de vastgoedobjecten.

Hoe zal Comfort Leven omgaan met een mogelijke instorting van de huizenmarkt?

Ondanks dat vastgoed een relatief veilige investering is, kan een serieuze prijscorrectie ook in deze markt voorkomen. Zo lang er goede afspraken met huurders zijn gemaakt voorziet Comfort Leven Wonen bij een dergelijke prijsdaling geen acute cash flow gerelateerde problemen. Indien er vastgoedobjecten gedwongen moeten worden verkocht om gelden vrij te maken kan dit wel voor problemen zorgen. In de huizencrisis van 2009 was het niet ondenkbaar dat de prijzen met meer dan 25% daalden. Op tussen- en hoekwoningen met een aankoopwaarde van €300.000 leidt dit dus al snel tot een daling van €75.000. Naar ons inziens zal een dergelijke correctie niet leiden tot acute tekorten bij het uitbetalen van de rendementen of het terugbetalen van de investeringen bij opnames, omdat het voorzichtige financieringsbeleid bij de aankoop van woningen rekening houdt met een mogelijke prijscorrectie binnen een aantal jaar.

Schrijf u nu in!

    Ik zou willen investeren: